Giá tiền xuất nhập khẩu bao nhiêu?

Giá tiền xuất nhập khẩu bao nhiêu?

Giá nhập khẩu là giá hàng được tính ra từ giá mua của hàng nhập khẩu và các chi phí phát sinh khác.

Công thức tính giá nhập khẩu:

Giá thực tế của hàng nhập khẩu = Giá mua của hàng nhập khẩu + Các khoản thuế không được hoàn lại + Chi phí phát sinh khi mua hàng nhập khẩu.

Trong đó:

Giá nhập khẩu là gì, ngoại ngữ SGV.Giá mua của hàng nhập khẩu: Là giá hàng mua về được ghi trên hóa đơn bán hàng.

Các khoản thuế không được hoàn lại: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Chi phí phát sinh khi mua hàng nhập khẩu: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, phí bảo quản hàng hóa, các khoản hao hụt tự nhiên phát sinh trong qua trình nhập khẩu.

Ví dụ về tính giá hàng nhập khẩu:

Công ty A có nhập khẩu 1 lô hàng từ Nhật của công ty B.

Nhập khẩu 1.000 kg hải sản của công ty B.

Giá nhập khẩu tại cửa khẩu Việt Nam 100.000 VNĐ/kg.

Chi phí mở L/C là 5.000.000 VNĐ.

Thuế suất thuế nhập khẩu 20%, thuế tiêu thụ đặc biệt 30%, thuế GTGT 10%.

Tiền vận chuyển từ cảng về đến công ty theo giá chưa có thuế GTGT 10.000.000 VNĐ.

Giá mua của lô hàng nhập khẩu (ghi trên hóa đơn): 1.000 kg * 100.000 VNĐ/kg = 100.000.000 VNĐ.

Các loại thuế không được hoàn lại:

Thuế nhập khẩu = 100.000.000 * 20% = 20.000.000 VNĐ.

Thuế tiêu thụ đặc biệt = (100.000.000 + 20.000.000) * 30% = 36.000.000 VNĐ.

Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình mua hàng nhập khẩu:

Chi phí vận chuyển: 10.000.000 VNĐ.

Phí mở L/C: 5.000.000 VNĐ.

Giá nhập khẩu = 100.000.000 + (20.000.000 + 36.000.000) + (10.000.000 + 5.000.000) = 171.000.000 VNĐ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Xuất Nhập Khẩu